องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ : 074-672686, 074-672655 โทรสาร : 074-672686, 074-672655 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pantae_1685@hotmail.com , saraban_06930513@dla.go.th

นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

087-3926157

นายเอกชัย รักปาน

ปลัด อบต.ปันแต

089-8700155

  • วิสัยทัศน์

    “เส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารชาวอบต.ปันแต

กิจกรรมอบต.ปันแต

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 กุมภาพันธ์ 2567

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

อบต.ปันแต

13
หมู่
6,149
ประชากร
47.29
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)