กองคลัง
 • นายอำมร คำทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางกาญจนา หนูทอง

  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวปิยาภรณ์ สว่างรัตน์

  จพง.พัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวพรทิพย์ สงเรือง

  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวศิริพร ศิริพันธ์

  จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวลักขณา ยอดกลิ่น

  ผช. จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางสาวรชาดา ขาวสังข์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวดวงสุดา อุ้ยสวัสดิ์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายถาวร พุฒขาว

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นางนัยนา ขาวสังข์

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายสาธิต แสงดำ

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ