สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายถาวร ยอดกลิ่น

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

 • นายโกวิท สงชู

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

 • นายเอกชัย รักปาน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

 • นายบรรจบ บุญเรืองขาว

  ส.อบต.หมู่ที่ ๒

 • ร.ต.วิเชียร พงค์ชนะ

  ส.อบต.หมู่ที่ ๓

 • นายสมบัติ ขำนุ้ย

  ส.อบต.หมู่ที่ ๔

 • นายอรัญ ชูปาน

  ส.อบต.หมู่ที่ ๖

 • นางสาวจุไรวรรณ เพ็งด้วง

  ส.อบต.หมู่ที่ ๗

 • นายณรงค์ ดีช่วย

  ส.อบต.หมู่ที่ ๘

 • นางสาวสุภาพร สุพิทยพันธ์

  ส.อบต.หมู่ที่ ๙

 • นางสุภาวดี คงไข่ศรี

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

 • นายปรีชา ขาวสังข์

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

 • นายจำรัส สังข์หนู

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

 • นายวีระศักดิ์ ชูมณีย์

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓