ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
30 มกราคม 2567

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕
30 มกราคม 2567

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ตุลาคม 2565

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 คำแถลงงบประมาณ
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 คำแถลงงบประมาณ

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 รายจ่ายตามงาน
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 รายจ่ายตามงาน

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 ข้อบัญญัติ
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 ข้อบัญญัติ

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 5 ประมาณการรายรับ
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 5 ประมาณการรายรับ

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 6 รานงานการประมาณการรายจ่าย
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 6 รานงานการประมาณการรายจ่าย

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 8
21 กันยายน 2559

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 8

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
14 กันยายน 2558

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
14 กันยายน 2558

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารแนบ