งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562
20 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
12 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
20 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2555
20 กุมภาพันธ์ 2557

0


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2555 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557

0


งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557

0


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2556 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ฯลฯปีงบประมาณ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557

0


งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ฯลฯปีงบประมาณ 2556 มีเอกสารแนบประกาศ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ