มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
18 มกราคม 2562

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
17 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
16 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตน
10 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
14 มกราคม 2552

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ