แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
28 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
28 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
28 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
17 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1ปี 2563
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1ปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
14 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ที่นี่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ส่วนที่ 3.2 บัญชีรายละเอียดโครงการ
16 มิถุนายน 2559

0


ส่วนที่ 3.2 บัญชีรายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ส่วนที่ 2

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ส่วนที่ 3

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ส่วนที่ 3.2

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
15 มิถุนายน 2558

0


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2558

0


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2558

0


รายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
12 ธันวาคม 2557

0


แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560  ส่วนที่ 5

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
12 ธันวาคม 2557

0


แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560  ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ
ขอเชิญร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และการจัดทำแผนชุมชน
10 มีนาคม 2556

0


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  จะดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้หมู่บ้านเสนอแผนงานโครงการ  เพื่อจะได้รวบรวมนำมาบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตต่อไป และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแผนชุมชน โดยให้ท้องถิ่นเป็นองค์กรอำนวยการ บูรณาการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำและทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน   ระดับหมู่บ้าน  และตำบล  ซึ่งมีหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานระดับตำบลในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

                   เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล                 มีประสิทธิภาพสามารถกำหนดการดำเนินงาน  และรูปแบบของแผนชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตจึงได้กำหนดการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านพร้อมกับการจัดทำ       และปรับปรุงแผนชุมชน   จึงขอความร่วมมือมายังท่านช่วยประสานคณะทำงานฯ  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้