ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ซื้อวัสดุโคมไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

เทศบาลตำบลหารเทา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

เทศบาลตำบลควนเสาธง

จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

เทศบาลตำบลควนขนุน

ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๕ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-06

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้า และอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

เทศบาลตำบลดอนทราย

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-10

เทศบาลตำบลชุมพล

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-12

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการทางด้านร่างกาย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-11