กฎหมายและระเบียบ อปท.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563
1 มีนาคม 2566

0


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
6 กรกฎาคม 2564

0


พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต ำบล 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
22 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
1 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต.
3 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
3 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
8 พฤษภาคม 2562

0


พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ