สำนักปลัด
 • นางวิภาภรณ์ นวลสิงห์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวอำไพ ชูดำ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายอัคเดช ฉีดเกตุ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางชบา พงศาปาน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวจารุวรรณ ไชยเดช

  นิติกรปฎิบัติการ

 • นางสาวสุดา หนูมาก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวพัชรีั ชูรักษ์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • น.ส.สุทธิณี ชูดำ

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสมพงษ์ แสงปาน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปรีชา คงแก้ว

  ยาม

 • นายวิรัตน์ คงแก้ว

  นักการภารโรง

 • นายนพนนท์ บุญเรืองขาว

  พนักงานขับรถยนต์