ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
30 พฤศจิกายน 542

0


 

นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
โทร. 087-3926157
 

นายพันธทิพย์ ศรีเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (คนที่1)
โทร. 093-6091577
 

นายสมโชติ เพชรจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (คนที่2)
โทร. 062-2093949
 

นายเอกชัย รักปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
โทร. 089-8700155
 
 

นายประเสริฐ หนูมาก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
โทร. 080-8134162