คู่มือบริการประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
8 เมษายน 3106

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
22 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ