ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีศรีปันแต ประจำปี 2567 งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส - นายถาวร ยอดกลิ่น บุคคลดีเด่น สาขา ผู้นำ - นายอภิชาติ พูลเอียด บุคคลดีเด่น สาขา เกษตรกร - นายบุญยืน หนูช่วย บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน - นายยก ช่วยอินทร์ บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา - นายประนอม ชูหนู บุคคลดีเด่น สาขา จิตอาสา - นายศรุต ทองสง บุคคลดีเด่น สาขา เยาวชน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลปันแต กลุ่มอาชีพดีเด่น - นางปลื้ม คงเพชร บุคคลดีเด่น สาขา ปรุงอาหารพื้นบ้าน
371
10 เมษายน 2567