ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มกราคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ลงตรวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคาม/ประเด็น ปัญหาระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2567
659
15 มกราคม 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ลงตรวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคาม/ประเด็น ปัญหาระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2567