ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 การปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันตาราม
685
20 ธันวาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

การปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันตาราม