Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 38) 12 ม.ค. 2564
ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 31) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 33) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 53) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 103) 29 ก.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 62) 21 ก.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหก และเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 64) 21 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 99) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ดู : 112) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 98) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 89) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 89) 19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 92) 6 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบวันเวลาและสถานที่สอบ (ดู : 99) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 157) 7 ก.พ. 2563
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 353) 8 ก.พ. 2561
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 333) 1 ก.พ. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 336) 1 ก.พ. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ปี 61 (ดู : 879) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 230) 28 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 298) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 260) 9 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 256) 19 ต.ค. 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 309) 2 มิ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 269) 1 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ดู : 719) 17 มี.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 762) 9 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 776) 9 ก.พ. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 612) 15 ม.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 648) 9 ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs