Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 4) 21 ก.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหก และเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 3) 21 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 32) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ดู : 45) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 39) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 47) 19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 49) 6 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบวันเวลาและสถานที่สอบ (ดู : 57) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 112) 7 ก.พ. 2563
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 309) 8 ก.พ. 2561
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 278) 1 ก.พ. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 291) 1 ก.พ. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ปี 61 (ดู : 829) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 189) 28 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 253) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 216) 9 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 211) 19 ต.ค. 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 268) 2 มิ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 226) 1 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ดู : 680) 17 มี.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 721) 9 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 733) 9 ก.พ. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 573) 15 ม.ค. 2558
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 611) 9 ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs