Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 351) 29 ธ.ค. 3102
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะพานเหล็ก - หนองกง ม.1 (ดู : 307) 25 ธ.ค. 3102
ประการเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 312) 25 ธ.ค. 3102
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายในไร่ - สุนทรา หมู่ที่ 9 บ้านสุนทรา (ดู : 330) 8 ส.ค. 3102
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 412) 25 ธ.ค. 3101
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัทส์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนสุนทรา ม.8,9 ต.ปันแต (ดู : 205) 7 ก.พ. 3101
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ - หนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 15) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต (ดู : 17) 11 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์แสดงผล (ดู : 16) 13 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 24 เม.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 26) 22 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหรียง ม.11 (ดู : 30) 26 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอกราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมปอง - หนองจังกรอ ม.5 (ดู : 29) 26 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.นบโหนด ม.2 และท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ ม.11 (ดู : 28) 25 มี.ค. 2562
สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 31) 25 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 30) 13 มี.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 36) 20 ก.พ. 2562
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 34) 13 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 42) 13 ก.พ. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (ดู : 64) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67) 12 พ.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต (ดู : 72) 7 พ.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงถนนสายเขากลาง - ถนนรถไฟ ม.13 (ดู : 80) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ม.11 (ดู : 81) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนอุดมวิทยายน หมู่ที่ 8 ตำบลปันแต - หมู่ที่ 8 ตำบลพนางตุง (ดู : 81) 26 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต จำนวน 5 สาย (ดู : 96) 4 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุดินถม และ วัสดุหินผุ (ดู : 94) 4 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายนบโหนด ม.2 (ดู : 94) 4 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายหนองหลัก ม.7 (ดู : 108) 4 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาบบ่อไทร - ในยาง ม.4 (ดู : 96) 4 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ ม.6 - ใสแพ ม.9 (ดู : 103) 3 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลปันแต (ดู : 92) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งลาน-ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 21 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก - หนองกง หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต (ดู : 95) 17 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งลาน-ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 26 เม.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 102) 23 เม.ย. 2561
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต (ดู : 105) 5 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานเหล็ก - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต (ดู : 104) 30 มี.ค. 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนนคสล.สายสะพานเหล็ก - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต (ดู : 102) 30 มี.ค. 2561
ประกาศ ราคากลาง ถนน คสล.สายเขากลาง-ถนนรถไฟ ม.13 (ดู : 99) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.สายใสหลวง ม.10 - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 100) 22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ ม.7 (ดู : 101) 22 มี.ค. 2561
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ - มาบปลวกขาม ม.5 (ดู : 96) 22 มี.ค. 2561
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายกอปอ - ถนนรถไฟ ม.1 (ดู : 98) 22 มี.ค. 2561
ประกาศ ราคากลาง ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา อบต.ปันแต (ดู : 99) 21 ก.พ. 2561
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 94) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103) 29 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 105) 24 พ.ย. 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 13 พ.ย. 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 108) 13 พ.ย. 2560
ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลปันแต (ดู : 101) 13 พ.ย. 2560
ประกาศ ราคากลาง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต (ดู : 107) 13 พ.ย. 2560
ราคากลางจัดซื้อดิน (ดู : 111) 22 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสุวรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลปันแต - หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโตนด (ดู : 116) 15 ส.ค. 2560
ราคากลาง ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในตำบลปันแต จำนวน 5 สาย (ดู : 124) 15 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ (ดู : 155) 5 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ (ดู : 158) 5 เม.ย. 2560
โครงการยกระดับถนนหินผุ สายป่ายูง -บ้านนายพรชัย เสนรุ่ย หมู่ทีี 3 (ดู : 224) 10 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเบี่ยงสุนทรา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 9 (ดู : 176) 10 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสหลวง หมู่ที่ 10 - ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 (ดู : 218) 10 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs