Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.-2561-2564)
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 544) 29 ธ.ค. 3102
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะพานเหล็ก - หนองกง ม.1 (ดู : 504) 25 ธ.ค. 3102
ประการเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 508) 25 ธ.ค. 3102
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายในไร่ - สุนทรา หมู่ที่ 9 บ้านสุนทรา (ดู : 550) 8 ส.ค. 3102
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 625) 25 ธ.ค. 3101
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัทส์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนสุนทรา ม.8,9 ต.ปันแต (ดู : 342) 7 ก.พ. 3101
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64 (ดู : 11) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ 5 (ดู : 32) 15 มี.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกลีบ - บ้านนายยุคล ม.5 (ดู : 31) 9 มี.ค. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต ม.2 (ดู : 27) 9 มี.ค. 2564
ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง (ดู : 26) 11 ก.พ. 2564
สำเนา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหารเจ - ทุ่งลาน ม.12 (ดู : 45) 16 พ.ย. 2563
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหารเจ - ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 (ดู : 51) 9 พ.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ ม.7 ตำบลปันแต (ดู : 66) 18 ก.ย. 2563
สำเนา ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างที่ทำการ อบต.ปันแต - ไสงา ม.5 (ดู : 83) 5 ส.ค. 2563
สำเนา ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย (ดู : 79) 17 ก.ค. 2563
สำเนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 (ดู : 78) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ -ใสแพ ม.9 (ดู : 74) 14 ก.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 (ดู : 81) 14 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ (ดู : 85) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะสำเนาผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต (ดู : 81) 25 พ.ค. 2563
สำเนาประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ (ดู : 99) 12 พ.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง - บ้านนางวิน พูนชู หมู่ที่ 6 (ดู : 91) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปันแต (ดู : 97) 1 พ.ค. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 90) 24 เม.ย. 2563
สำเนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง (ดู : 99) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในไร่ - ใสแพ หมู่ที่ 9 ตำบลปันแต (ดู : 88) 14 เม.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต (ดู : 105) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ ๕,๑๑ จำนวน ๒ ช่วง (ดู : 92) 9 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง (ดู : 84) 7 เม.ย. 2563
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ ๔ (ดู : 94) 26 มี.ค. 2563
สำเนา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 92) 26 มี.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร-ปันแต หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต (ดู : 85) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ ๕,๑๑ (ดู : 88) 19 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปันแต-ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 (ดู : 88) 12 มี.ค. 2563
สำเนา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ดู : 100) 11 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากสระ - บ่อไทร ม.4 (ดู : 98) 9 มี.ค. 2563
สำเนา ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 101) 6 มี.ค. 2563
สำเนา ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 103) 5 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 96) 25 ก.พ. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสินราคา จ้างบุกเบิกถนนสายหนองทุง - สะพานเรือก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 17 ก.พ. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอกราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ - หนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 108) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต (ดู : 135) 11 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์แสดงผล (ดู : 123) 13 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123) 24 เม.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 141) 22 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหรียง ม.11 (ดู : 137) 26 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอกราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมปอง - หนองจังกรอ ม.5 (ดู : 124) 26 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.นบโหนด ม.2 และท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ ม.11 (ดู : 120) 25 มี.ค. 2562
สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 138) 25 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 131) 13 มี.ค. 2562
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 132) 20 ก.พ. 2562
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 132) 13 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 162) 13 ก.พ. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต (ดู : 173) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งลาน ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 165) 12 พ.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต (ดู : 229) 7 พ.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงถนนสายเขากลาง - ถนนรถไฟ ม.13 (ดู : 225) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ม.11 (ดู : 187) 26 ก.ย. 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนอุดมวิทยายน หมู่ที่ 8 ตำบลปันแต - หมู่ที่ 8 ตำบลพนางตุง (ดู : 197) 26 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs