Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงอัตราภาษีป้ายพ.ศ.2563 (ดู : 19) 11 ม.ค. 2564
ประกาศรายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 23) 4 ธ.ค. 2563
การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 (ดู : 33) 26 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดู : 43) 6 พ.ย. 2563
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564 (ดู : 41) 6 พ.ย. 2563
ประกาศ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ดู : 32) 6 พ.ย. 2563
รายงานการดำเนินงานแผนการป้องกันและการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 16) 30 ต.ค. 2563
รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 17) 30 ต.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 33) 15 ต.ค. 2563
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 53) 10 ก.ย. 2563
คำสั่งมอบอำนาจนายกฯ ให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (ดู : 57) 3 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 58) 31 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 61) 11 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 71) 5 ส.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 (ดู : 63) 2 ก.ค. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ดู : 54) 1 ก.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 62) 1 ก.ค. 2563
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ (ดู : 61) 29 มิ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ประจำปี 2563 (ดู : 54) 25 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 62) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (ดู : 49) 23 มิ.ย. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ดู : 57) 17 มิ.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563 (ดู : 52) 27 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 62) 21 พ.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4),การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2),และการจัดส่งแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6/7/8) (ดู : 63) 13 พ.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 64) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 52) 28 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (2019) (ดู : 80) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 102) 8 เม.ย. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 99) 3 เม.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี (ดู : 61) 25 มี.ค. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 (ดู : 52) 28 ก.พ. 2563
กิจกรรมสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ปี2563 (ดู : 89) 24 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี 2563 (ดู : 60) 20 ก.พ. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน (ดู : 92) 19 ก.พ. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ดู : 99) 7 ก.พ. 2563
การขึ้นทะเบียนสนัขและแมว อบต.ปันแต (ดู : 90) 5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 (ดู : 71) 31 ม.ค. 2563
การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 (ดู : 84) 28 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ปันแต (ดู : 105) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 (ดู : 103) 24 ม.ค. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 97) 23 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 95) 7 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 101) 6 ม.ค. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 (ดู : 49) 25 ธ.ค. 2562
แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ดู : 110) 2 ธ.ค. 2562
ขุดลอกวัชพืชแม่กะ (ดู : 111) 15 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายปันแต-ช่องหลวน (ดู : 104) 14 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายทุ่งลาน - สำนักกอ (ดู : 95) 13 พ.ย. 2562
ขุดลอกวัชพืชติดสะพานหนองกง (ดู : 94) 11 พ.ย. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการงดให้ถุงพลาสติก (ดู : 102) 1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับป้องกันการเกิดบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน (ดู : 50) 31 ต.ค. 2562
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (ดู : 101) 31 ต.ค. 2562
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 109) 21 ต.ค. 2562
หนังสือมอบอำนาจให้มาแสดงตนฯ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 206) 11 ต.ค. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 (ดู : 57) 2 ต.ค. 2562
รายงานผลโครงการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 102) 27 ก.ย. 2562
แผนกำหนดการลงพื้นที่แสดงตนยืนยันสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 113) 5 ก.ย. 2562
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (ดู : 52) 27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 125) 22 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs