Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
มาตรการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (2019) (ดู : 18) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 40) 8 เม.ย. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 3 เม.ย. 2563
กิจกรรมสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ปี2563 (ดู : 30) 24 ก.พ. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน (ดู : 31) 19 ก.พ. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ดู : 38) 7 ก.พ. 2563
การขึ้นทะเบียนสนัขและแมว อบต.ปันแต (ดู : 31) 5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 (ดู : 15) 31 ม.ค. 2563
การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 (ดู : 26) 28 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ปันแต (ดู : 38) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 (ดู : 37) 24 ม.ค. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 39) 23 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 36) 7 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34) 6 ม.ค. 2563
แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ดู : 50) 2 ธ.ค. 2562
ขุดลอกวัชพืชแม่กะ (ดู : 52) 15 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายปันแต-ช่องหลวน (ดู : 46) 14 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายทุ่งลาน - สำนักกอ (ดู : 36) 13 พ.ย. 2562
ขุดลอกวัชพืชติดสะพานหนองกง (ดู : 34) 11 พ.ย. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการงดให้ถุงพลาสติก (ดู : 41) 1 พ.ย. 2562
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (ดู : 39) 31 ต.ค. 2562
หนังสือมอบอำนาจให้มาแสดงตนฯ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 143) 11 ต.ค. 2562
แผนกำหนดการลงพื้นที่แสดงตนยืนยันสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 49) 5 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 65) 22 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถมหลุมบ่อด้วยฟรีมิ๊กซ์ (ดู : 58) 21 ส.ค. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 58) 2 ส.ค. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 109) 24 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลสรุปคะแนน LPA ปี 2561 (ดู : 69) 17 มิ.ย. 2562
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ดู : 80) 11 มิ.ย. 2562
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 62) 31 พ.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 61) 10 เม.ย. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1-2 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 74) 5 เม.ย. 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 65) 31 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ (ดู : 81) 18 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องปี2562 (ดู : 78) 20 ก.พ. 2562
เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 111) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการขึ้นทะเบียนสุนัขแมว (ดู : 114) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ดู : 111) 3 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 114) 18 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1-3 (ดู : 50) 14 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรายงานการติดตามผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 119) 3 ธ.ค. 2561
ซ่อมแซมถนน สายปันแต-ช่องหลวน (ดู : 114) 26 พ.ย. 2561
กิจกรรมซ่อมแซม ถนน ถม หลุ่มบ่อ (ดู : 115) 23 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาน้ำดื่มหรือแคบซีล (ดู : 123) 21 พ.ย. 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดู : 118) 20 พ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาร่างแผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 116) 6 พ.ย. 2561
หนังสือมอบอำนาจให้มายื่นลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 124) 5 พ.ย. 2561
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (ดู : 130) 16 ต.ค. 2561
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนปี2561 (ดู : 102) 3 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 139) 3 ต.ค. 2561
รายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปี2561 (ดู : 39) 1 ต.ค. 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 144) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ.ศ.2562 (ดู : 151) 25 ก.ย. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (ดู : 43) 18 ก.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ดู : 48) 20 ส.ค. 2561
ประชุมการวางแผนเพิ่มเติมและติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2561 (ดู : 112) 14 ส.ค. 2561
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 118) 19 มิ.ย. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 169) 19 มิ.ย. 2561
ระบบสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สามารถแสดงเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง(Augmented Simulation Cat) (ดู : 236) 13 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) (ดู : 169) 28 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs