Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
หนังสือมอบอำนาจให้มาแสดงตนฯ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 103) 11 ต.ค. 2562
แผนกำหนดการลงพื้นที่แสดงตนยืนยันสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 5) 5 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 26) 22 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถมหลุมบ่อด้วยฟรีมิ๊กซ์ (ดู : 20) 21 ส.ค. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 21) 2 ส.ค. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 70) 24 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลสรุปคะแนน LPA ปี 2561 (ดู : 32) 17 มิ.ย. 2562
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ดู : 36) 11 มิ.ย. 2562
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 18) 31 พ.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 20) 10 เม.ย. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1-2 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 37) 5 เม.ย. 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 28) 31 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ (ดู : 44) 18 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องปี2562 (ดู : 41) 20 ก.พ. 2562
เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 70) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการขึ้นทะเบียนสุนัขแมว (ดู : 71) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ดู : 73) 3 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 75) 18 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1-3 (ดู : 9) 14 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรายงานการติดตามผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 78) 3 ธ.ค. 2561
ซ่อมแซมถนน สายปันแต-ช่องหลวน (ดู : 76) 26 พ.ย. 2561
กิจกรรมซ่อมแซม ถนน ถม หลุ่มบ่อ (ดู : 73) 23 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาน้ำดื่มหรือแคบซีล (ดู : 83) 21 พ.ย. 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดู : 79) 20 พ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาร่างแผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 79) 6 พ.ย. 2561
หนังสือมอบอำนาจให้มายื่นลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 89) 5 พ.ย. 2561
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (ดู : 88) 16 ต.ค. 2561
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนปี2561 (ดู : 64) 3 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 101) 3 ต.ค. 2561
รายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปี2561 (ดู : 4) 1 ต.ค. 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 105) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ.ศ.2562 (ดู : 113) 25 ก.ย. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (ดู : 6) 18 ก.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ดู : 9) 20 ส.ค. 2561
ประชุมการวางแผนเพิ่มเติมและติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2561 (ดู : 76) 14 ส.ค. 2561
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 83) 19 มิ.ย. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 129) 19 มิ.ย. 2561
ระบบสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สามารถแสดงเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง(Augmented Simulation Cat) (ดู : 183) 13 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) (ดู : 127) 28 พ.ค. 2561
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558 (ดู : 103) 28 พ.ค. 2561
ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 28) 8 พ.ค. 2561
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี (ดู : 114) 3 พ.ค. 2561
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 103) 30 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ แม่สู้ชีวิต (ดู : 118) 19 เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) (ดู : 12) 18 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) (ดู : 113) 18 เม.ย. 2561
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ดู : 107) 18 เม.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลปันแต (ดู : 138) 6 มี.ค. 2561
การฝึกอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (ดู : 165) 23 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 129) 16 ก.พ. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 124) 12 ม.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ผั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 125) 8 ม.ค. 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 (ดู : 115) 8 ม.ค. 2561
กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือ (ดู : 44) 29 ธ.ค. 2560
เชิญชวนประชาชนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านประจำตำบลปันแต (ดู : 70) 29 ธ.ค. 2560
ช่วยเหลือประชาชนตำบลปันแตในช่วงเกิดอุทกภัย (ดู : 125) 15 ธ.ค. 2560
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษี (ดู : 10) 1 ธ.ค. 2560
สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ดู : 122) 3 พ.ย. 2560
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ (ดู : 131) 3 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 133) 1 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs