Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 7) 10 ก.ย. 2563
คำสั่งมอบอำนาจนายกฯ ให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (ดู : 10) 3 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 10) 31 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 22) 11 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 27) 5 ส.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 (ดู : 22) 2 ก.ค. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ดู : 18) 1 ก.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 21) 1 ก.ค. 2563
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ (ดู : 22) 29 มิ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ประจำปี 2563 (ดู : 17) 25 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 22) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (ดู : 13) 23 มิ.ย. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ดู : 22) 17 มิ.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563 (ดู : 13) 27 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 23) 21 พ.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4),การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2),และการจัดส่งแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6/7/8) (ดู : 23) 13 พ.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 22) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 17) 28 เม.ย. 2563
มาตรการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (2019) (ดู : 41) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ดู : 62) 8 เม.ย. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 62) 3 เม.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี (ดู : 24) 25 มี.ค. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 (ดู : 13) 28 ก.พ. 2563
กิจกรรมสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ปี2563 (ดู : 50) 24 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี 2563 (ดู : 21) 20 ก.พ. 2563
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน (ดู : 54) 19 ก.พ. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ดู : 60) 7 ก.พ. 2563
การขึ้นทะเบียนสนัขและแมว อบต.ปันแต (ดู : 54) 5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 (ดู : 34) 31 ม.ค. 2563
การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 (ดู : 48) 28 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ปันแต (ดู : 61) 27 ม.ค. 2563
การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 (ดู : 60) 24 ม.ค. 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 59) 23 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 59) 7 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 59) 6 ม.ค. 2563
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 (ดู : 15) 25 ธ.ค. 2562
แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ดู : 72) 2 ธ.ค. 2562
ขุดลอกวัชพืชแม่กะ (ดู : 75) 15 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายปันแต-ช่องหลวน (ดู : 67) 14 พ.ย. 2562
ซ่อมแซมถนน สายทุ่งลาน - สำนักกอ (ดู : 58) 13 พ.ย. 2562
ขุดลอกวัชพืชติดสะพานหนองกง (ดู : 55) 11 พ.ย. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ มาตรการงดให้ถุงพลาสติก (ดู : 65) 1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับป้องกันการเกิดบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน (ดู : 13) 31 ต.ค. 2562
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (ดู : 63) 31 ต.ค. 2562
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 73) 21 ต.ค. 2562
หนังสือมอบอำนาจให้มาแสดงตนฯ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ (ดู : 165) 11 ต.ค. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 (ดู : 19) 2 ต.ค. 2562
รายงานผลโครงการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 66) 27 ก.ย. 2562
แผนกำหนดการลงพื้นที่แสดงตนยืนยันสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 73) 5 ก.ย. 2562
ประกาศสภาอบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (ดู : 14) 27 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 86) 22 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถมหลุมบ่อด้วยฟรีมิ๊กซ์ (ดู : 79) 21 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลปันแต (ดู : 47) 5 ส.ค. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 82) 2 ส.ค. 2562
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ (ดู : 12) 25 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 129) 24 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลสรุปคะแนน LPA ปี 2561 (ดู : 88) 17 มิ.ย. 2562
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ดู : 103) 11 มิ.ย. 2562
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 83) 31 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา (ดู : 17) 7 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs