Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.-2561-2564)
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจ.พัทลุง กำหนดมาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจ.พัทลุง (ดู : 0)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (ดู : 7)
ประชุมสภา อบต.ปันแต (ดู : 32)

 

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

 
ภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาคน ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจ ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่2/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่1-13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข-บ้า ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสานกระเป๋ากระจูด ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาคน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันท้องถิ่นไทยปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเคลื่อนที่พบประชาชน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ไตรมาสที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 64)
ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 54)
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 61)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 71)
 
  ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
   
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 532)
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะพานเหล็ก - หนองกง ม.1 (ดู : 496)
ประการเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 495)
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายในไร่ - สุนทรา หมู่ที่ 9 บ้านสุนทรา (ดู : 535)
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 610)
 
  กระดานสนทนา
  กระดานสนทนา  
 
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ปันแต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs