Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
  ข้อมูลผู้บริหาร
  E-Service
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.-2561-2564)
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต. (ดู : 33)

 

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

 
ภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาคน ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจ ปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่2/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่1-13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข-บ้า ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสานกระเป๋ากระจูด ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาคน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันท้องถิ่นไทยปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเคลื่อนที่พบประชาชน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ไตรมาสที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 107)
ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 83)
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 88)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 101)
 
  ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
   
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 564)
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะพานเหล็ก - หนองกง ม.1 (ดู : 527)
ประการเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 528)
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายในไร่ - สุนทรา หมู่ที่ 9 บ้านสุนทรา (ดู : 572)
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 644)
 
  กระดานสนทนา
  กระดานสนทนา  
 
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ปันแต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs