Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
WELCOME PANTAE  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-672686
  หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  บทบาทหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  กฎหมายและระเบียบ อปท.
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานและโครงการประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การเงินและงบประมาณ
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าย
  กิจการประปา
  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  การทะเบียนพาณิชย์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 1)
ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 17)
คำสั่งมอบอำนาจนายกฯ ให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน (ดู : 20)

 

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

 
ภาพกิจกรรม
 
 
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข-บ้า ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสานกระเป๋ากระจูด ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาคน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันท้องถิ่นไทยปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเคลื่อนที่พบประชาชน ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ไตรมาสที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลปันแต ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมสานสัมพันธกีฬาคนพิการ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ ม.13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 41)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหก และเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 23)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 59)
 
  ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
   
   
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมทำการเกรดเกลี่ย จำนวน 10 สาย (ดู : 440)
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สะพานเหล็ก - หนองกง ม.1 (ดู : 410)
ประการเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประธิปไตย - ทุ่งลาน ม.11 (ดู : 395)
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายในไร่ - สุนทรา หมู่ที่ 9 บ้านสุนทรา (ดู : 428)
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต (ดู : 509)
 
  กระดานสนทนา
  กระดานสนทนา  
 
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-672686 โทรสาร : 074-672686
E-mail Address : pantae_1685@hotmail.com
Copyright © 2016. www.pantae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs